> תקנון סליקה באתר ויצו הדסים
צור קשר צור קשר
הדפס הדפס


תקנון סליקה באתר ויצו הדסים

ביטול עסקת הרכישה ע"י המשתמש

א.המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולקבל החזר כספי בגינו או לקבל זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:-

(1)  ביטול העסקה לאחר תשלום באתר  – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 21 יום ממועד התשלום ., ובלבד שהפריטים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע ע"י פניה לגזבר/ית "ויצו הדסים" בטלפון 09-8997241  שלוחה 330 או בפקס 09-8912293

(3)  החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הפריט שביקש המשתמש להשיב לחברה.

ביטול עסקת הרכישה ע"י החברה:

"ויצו הדסים" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:-

א. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

ב..בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

ג.. המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין;

ד.. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

ו. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהוא.

ה.  במקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וזאת בשל "כוח עליון" כהגדרתו לעיל ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה .בוטלה מכירה כאמור לא תהא החברה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי .

 

כפר הנוער ויצ"ו הדסים | לימודי תיכון | פנימייה | מפת אתר | תקנון סליקה
כפר הנוער ויצ"ו הדסים, דואר הדסים 42845, טלפון: 09-8999252, פקס: 09-8995581
עיצוב: איוון טיכיינקו  |  תיכנות: entry